Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit

 • Bartogi B.V.
  handelend onder de naam/namen: heydude.nl, HEYDUDE
 • Vestigingsadres
  Straat: Hanzepoort 26
 • Postcode: 7575 DA
  Plaats: Oldenzaal
 • KvK-nummer: 06049848
 • BTW-nummer: NL006554283B01

Bartogi valt onder de Hooijer Groep Holding. Correspondentie zul je dan ook ontvangen onder naam van de Hooijer Groep.

Artikel 2. Begrippen en toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bartogi B.V. (hierna: HEYDUDE) zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij HEYDUDE zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van HEYDUDE zijn vrijblijvend en HEYDUDE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door HEYDUDE. HEYDUDE is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HEYDUDE dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

4.2 Voor transport brengen wij geen kosten in rekening bij bestellingen.

4.3 Voor geen van de online betaalmethoden worden extra kosten in rekening gebracht.

4.4 Onze website maakt gebruik van IP-adres identificatie voor onder andere geolocatie doeleinden.

Artikel 5. Levering

5.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via DHL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken, dan krijg je hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.

5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

5.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

5.5 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

5.6 Indien je ervoor kiest om de pakketbezorger toestemming te geven om de bestelling op een veilige plek achter te laten (bijvoorbeeld een carport of achtertuin), dan ligt bij een eventuele vermissing de verantwoordelijk niet bij HEYDUDE of de bezorger.

5.7 Wij leveren aan adressen in de volgende landen: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk.

Artikel 6. Reclamatie, retourzending en retourvignet

6.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan jouw verwachtingen voldoen, dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling aan ons retourneren. Indien binnen deze termijn door HEYDUDE geen schriftelijke reclamatie is ontvangen, wordt HEYDUDE geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

6.2 Wanneer je één of meerdere artikelen aan ons wilt retourneren, dan verzoeken wij je om het retourformulier zo volledig mogelijk in te vullen en mee te zenden met de te retourneren artikelen. Let er op dat het Retourvignet zegel niet is verwijderd, een artikel met een verbroken verzegeling is niet retourneerbaar en het recht op restitutie vervalt.

6.3 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan jouw verwachting voldoen, dan kun je de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling bij ons retour ontvangen is, aan je worden teruggestort.

Deze garantie vervalt wanneer:
a. het product gedragen en/of gewassen is;
b. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
c. het Retourvignetzegel is verbroken

6.4 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heb je het recht om het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering, aan HEYDUDE te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd als de verpakking indien redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd is, het product niet zichtbaar gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle originele labels.

6.5 De kosten van retour zenden zijn voor je eigen rekening.

6.6 HEYDUDE zal binnen 7 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op je bankrekening storten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van HEYDUDE en van het personeel en de producten van HEYDUDE voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. HEYDUDE is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 HEYDUDE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van HEYDUDE .

7.3 Iedere aansprakelijkheid van HEYDUDE jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan HEYDUDE verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en HEYDUDE , dan wel tussen HEYDUDE en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en HEYDUDE, is HEYDUDE niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van HEYDUDE.

Artikel 8. Overmacht

8.1 HEYDUDE heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HEYDUDE gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan HEYDUDE kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy

9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

9.2 Wij plaatsen cookies voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het surfgedrag van onze klanten. Op deze manier zijn wij in staat om verbeteringen toe te passen op de website HEYDUDE en zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze gegevens zullen nimmer worden verkocht aan, of worden gebruikt door derde partijen. Wij respecteren de privacy van onze klanten en gaan hier dus ook zorgvuldig mee om.

9.3 Voor meer informatie verwijzen we je graag naar ons Privacybeleid.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien je aan HEYDUDE bij een bestelling opgave doet van een adres, is HEYDUDE gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan HEYDUDE schriftelijk, bij bestelling of per e -ail opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door HEYDUDE gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HEYDUDE deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met HEYDUDE in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HEYDUDE vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 HEYDUDE is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Je winkelwagen

Sale

Product title

Product description

Color name Kleur:

Size Maat:

€29,95

Verwijderen

Subtotaal

Gratis verzending
Afrekenen